Játékszabályzat

A Reckitt Benckiser Kft.

„Finish Golden Powerball” fogyasztói nyereményjáték

részvételi- és adatkezelési szabályzata

(továbbiakban: Játékszabályzat)

 

A Reckitt Benckiser Kft. (cím: 1113 Budapest, Bocskai utca 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-073850, adószám: 10596182-4-44; HU17781664, továbbiakban Szervező) és a Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1023 Budapest, Ürömi u. 43.; adószám: 13356844-2-41; cgjsz: 01-09-731136, továbbiakban: Lebonyolító) fogyasztói nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék).  

 

 

 1. 1.        A Játék időtartama

A Játék 2016. október 1. 00:00 óra – 2017. február 28. 24:00 óra között tart (továbbiakban: Promóciós időszak). Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban vásárolt termékek nem vesznek részt a Játékban.

 

 

 1. 2.        A Játékban való részvétel feltételei

2.1.   A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos):

 • 18. életévét betöltött,
 • cselekvőképes,
 • természetes személy.

Amennyiben bármely fenti szempontnak a Játékos nem felel meg, a Szervező a Játékos Játékból való kizárásának jogát fenntartja.

 

2.2.   Játékos a Promóciós időszak során legalább egy alkalommal és egy időben vásárol az 1. számú mellékletben, jelölt, Reckitt Benckiser Kft. által magyarországi forgalomba bocsátott, limitált darabszámú termékből (továbbiakban: ”Termék”) a Promóciós időszak időtartam alatt. A Termék Magyarországon kizárólag a Magyarország közigazgatási határain belül található Tesco üzletekben (továbbiakban: Üzletek) vásárolhatók meg. A résztvevő üzletek listája a 2. számú mellékletben található.

 

2.3.   A Promócióban részt vevő Termékek, ill. Üzletek listája a www.finish.hu/aranyfinish oldalon is megtalálhatók.

 

2.4.   A Terméket a Játékos törvényes keretek között, pénztárban történő, jogkövető magatartás (bankkártyával, utalvánnyal vagy készpénzzel történő fizetés) útján vásárolja.

 

2.5.   A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

2.5.1.       a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,

2.5.2.       egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

 

 1. 3.        A Játék mechanizmusa

3.1.   A promócióban részt vevő Üzletekben, a Promóciós időszakban vásárolt, Magyarországon forgalomba hozott Termékek közül összesen Magyarországon 1 db csomagban található összesen 1 db mosogató tabletta, amelyben - a többi tablettától eltérően - nem piros színű golyó (ún. Powerball) található, hanem aranyszínű Powerball golyó található (továbbiakban: Nyertes Arany Powerball Tabletta).

 

3.2.   A Nyertes Arany Powerball Tablettát a Szervező a promóciós időszakot megelőzően közjegyző jelenlétében helyezi el, amelyről jegyzőkönyv készül.

 

3.3.   Nyeremény

3.3.1.      A Játék során 1 (egy) darab nyeremény (továbbiakban: Nyeremény) nyerhető.

3.3.2.      A Lebonyolító a nyertessel közösen, előre egyeztetett időpontban, helyszínen és módon lakossági folyószámlát nyit az UniCredit Bank Zrt. fiókjában a Nyertes nevére, amennyiben a Nyertes részéről erre igény jelentkezik

3.3.3.      Lebonyolító vállalja, hogy a Nyertes részére nyitott folyószámlára – vagy Nyertes kérése alapján a Nyertes saját, már meglévő bankszámlájára - a Promóciós időszakot követően 90 napon belül (vagyis 2017. május 29-ig bezárólag) banki utalással nettó 1.000.000 (egymillió) Ft-ot utal át. A nyeremény kizárólag a promóciót követően kerülhet átutalásra, a promóció során történő nyeremény átutalására nincsen mód.

3.3.4.      A Nyereményt a Nyertes Bankkártyán keresztül, belátása szerit akár egy összegben felveheti. A bankkártyát a lakossági folyószámlát nyitó bank (UniCredit Bank Zrt.) biztosítja, amennyiben Nyertes nem a saját, már meglévő bankszámlájára kéri a Nyeremény átutalását.

3.3.5.      A számlanyitás feltételeiről az UniCredit Bank Zrt. honlapján lehet tájékozódni: https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek.html#home

3.3.6.      A Lebonyolító vállalja, hogy – amennyiben Nyertes kérésének megfelelően új bankszámla kerül megnyitásra a Nyeremény átutalása céljából - a bankszámla számlavezetési díját a számlanyitást követő első 12 hónapig fizeti. Minden egyéb felmerülő költség a Nyertest terheli, amelyről az alábbi linken lehet tájékozódni:

https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek.html#home

3.3.7.      A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Promóciós időszakot követően 90 napon belül (vagyis 2017. május 29-ig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményt nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

3.3.8.      A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

3.3.9.      A Nyereményt a Nyertesen kívül más, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

3.3.10.  A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy róla a Nyeremény átadásakor kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.

3.3.11.  A Játék Szervezője a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés). A nyereményekkel kapcsolatban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

3.4.   Egy Játékos - a Promóciós időszakban - korlátlan számú Termék megvásárlásával próbálhatja megtalálni a Nyertes Arany Powerball Tablettát, így a Nyereményt megnyerni.

 

3.5.   Nyertes Arany Powerball Tabletta beazonosítása

3.5.1.       Amennyiben a Játékos megtalálja a Nyertes Arany Powerball Tablettát, a Játékosnak a következőket kell e-mailben elküldenie legkésőbb a Promóciót követően 1 hónapon belül, (vagyis 2017. március 31-én 24:00-ig bezárólag) az info@aranyfinish.hu e-mail címre:

 • Kép a sérülésmentes Nyertes Arany Powerball Tablettáról
 • Kép a csomagolásról, amelyben a tablettát megtalálta
 • A csomagolás hátoldalán található, fekete mezőben lévő számsor (továbbiakban: Számsor. Minta: X 11 11 11 X1 11:11)
 • A Játékos adatai és elérhetőségei (Név, lakcím, postai cím - amennyiben az előzőtől eltérő -, születési dátum, telefonszám).

Amennyiben az elektronikus úton történő értesítés lehetősége nem áll a Játékos rendelkezésére, a Lebonyolítóval a Nyertes Arany Powerball Tabletta beazonosíthatósága érdekében felveheti a kapcsolatot a +36 1 336 3090-es telefonszámon is, munkanapokon 9:00 és 17:30 között. Amennyiben akár e-mailes, akár telefonos értesítés 2017. március 31. 24:00 után érkezik meg Lebonyolítóhoz, a Játékos beküldött értesítése jogvesztő, így a Nyereményre nem lesz jogosult, a Szervezőt és Lebonyolítót ezért felelősség nem terheli. Az értesítés beérkezési időpont a info@aranyfinish.hu e-mail címet kiszolgáló szerver belső órája szerinti időpont.

3.5.2.      Amennyiben a Játékos megtalálja a Nyertes Arany Powerball Tablettát, a tablettát tartalmazó csomagolást köteles megőrizni annak érdekében, hogy a Nyeremény jogos tulajdonosává váljon. Tehát, a Nyertes Arany Powerball Tabletta csak a csomagolással együtt érvényes, amelyben a Játékos a Nyertes Arany Powerball Tablettát megtalálta.

3.5.3.       A Szervező és Lebonyolító a képeket és a csomagolás hátoldalán található, fekete mezőben lévő Számsor a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben nem talál manipulációra vagy hamisításra utaló jelet, a Játékossal a Játékos által megadott elérhetőségeken keresztül a kapcsolatot a Lebonyolító felveszi legkésőbb az e-mail küldésétől számított 7 (hét) munkanapon, de a lehető legrövidebb időn, belül. Amennyiben a Játékos nem érhető el, vagy legkésőbb 2017. április 7-én 24:00-ig nem jelez vissza Lebonyolítónak, úgy az újbóli értesítésre a Lebonyolító nem tesz kísérletet. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

3.5.4.       Amennyiben a Játékos által beküldésre kerülő képek vagy Számsor hamisítványnak, manipuláltnak vagy kitaláltnak minősülnek, Szervező a Játékost a Játékból kizárja, így amennyiben Játékos a Promóciós időszakon belül később megtalálja az eredeti Nyertes Arany Powerball Tablettát, a Nyereményre nem válik jogosulttá.

3.5.5.      A Szervező a Nyertes Arany Powerball Tabletta beazonosítását követően egyezteti a Nyertessel, hogy a Játékszabályzat 3.5.5-ös pontjában szereplő határidőn belül, és a jogszabályi előírások szerinti keretek között hol és milyen módon tudja átvenni a Nyereményt. (lásd: Játékszabályzat 3.3-as pontja)

 

 

 1. 4.      Adatkezelés

4.1.   Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. paragrafus (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A Játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének időtartama 5 év, de legfeljebb azon időtartam, amely alatt a Játékkal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető. Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig, azaz a nyertes tájékoztatásáig és nyereményének átadásáig érvényes.

 

4.2.   A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: [.] címen vagy az info@aranyfinish.hu e-mail címen. Az érintett személyt megilleti az Infotv. 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonszám: 06 1 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni. Az érintett dönthet úgy, hogy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg az eljárást.

 

4.3.   Az adatkezelő a Reckitt Benckiser Kft., (cím: 1113 Budapest, Bocskai utca 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-073850 , adószám: 10596182-4-44; HU17781664, az adatfeldolgozó a Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1023 Budapest, Ürömi u. 43.; adószám: 13356844-2-41; cgjsz: 01-09-731136,

 

4.4.   A promóció adatkezelési nyilvántartási száma hamarosan itt olvasható.

 

4.5.   Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a fenti nyilvánosságra hozatal esetét.

 

4.6.   A Játékos kizárólag saját, valós adataival jogosult részt venni a Játékban. Szervező és Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján - nyertességtől függetlenül - is jogosult ellenőrizni.

 

 

 1. 5.      További rendelkezések:

5.1.   A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a Játékosok által küldött értesítők késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

5.2.   A Játékosok, kizárólag saját nevükben vehetnek részt a Játékban.

 

5.3.   A nyereménysorsoláson részt vevő, nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá.

 

5.4.   A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

5.5.   A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa, illetve azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű Nyereményt ajánljon fel.

 

5.6.   A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

5.7.   Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

5.8.   A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatvédelmi szabályzatot.

 

 

 

Reckitt Benckiser Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.      sz. melléklet – Játékban részt vevő termék (Termék)

 

 

Finish Quantum Max Golden Powerball 64 tabletta

Finish All in 1 Max Golden Powerball 85 tabletta

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.      sz. melléklet – Játékban részt vevő üzletek (Üzletek) listája